Bát quái

Bát quái được hình thành từ âm dương. “Dịch. Hệ Từ viết: K “dịch hữu thái cực, thị sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tử c tượng, tử tượng sinh bát quái” (tạm dịch: “dịch có thái cực, sinh tr lường nghỉ, lưỡng nghi sinh tử tượng, tứ tượng sinh bát quái”).

Tử tượng tức là Thái dương, Thái âm, Thiếu dương, Thiếu âm. Bát quái phân thành Cần, Khôn, Chấn, Ly, Khảm, Cẩn, Đoài, Tôn. Chúng đại diện cho các hiện tượng tự nhiên, Cần là trời, Khôn là đất, Chấn là sấm, Tốn là gió, Khảm là nước, Ly là lửa, Cấn là núi, Đoài là ao, đẩm. Từ đó suy diễn ra, Cần còn có thể là quân, tông, môn, thủ, đức . Khôn còn có thể là thần, thành ấp, điển, trạch, lục (đất liền) : Chấn còn có thể là chủ, thản đạo (con đường bằng phẳng), phiền (um tùm), tả (bên trái); Tốn còn có thể là nữ, phong tục, sàng (giường); Khảm còn có thể là sông, vực sâu, giếng, suối lạnh; Ly là nhà, tù ngục, là bếp; Cẩn là đá, miếu, cung thất, huyệt; Đoài là muội (em), hữu (bên phải), tây (phía tây).

Khi sử dụng là bàn, các thầy phong thủy có lúc dùng bắt quái hậu thiên, lúc thì dùng bát quái tiên thiên. Họ cho rằng mỗi căn nhà đều có thuộc tính của nó, coi Cần, Đoài Cấn, Khôn trong bát quái hậu thiên là Tây tứ trạch Ly, Chấn, Tốn, Khảm là Đông tứ trạch. Phương pháp phán đoán cụ thể là căn cứ vào hướng nhà, nếu thuộc hướng Tý Ngọ nghĩa là Khảm trạch, Khảm trạch thuộc Đông tứ trạch. Các thầy phong thủy còn cho rằng mỗi người đều có trạch mệnh riêng, Đông tử mệnh thì hợp với Đông tử trạch, Tây tứ mệnh thì hợp với Tây tứ trạch, nếu không thì sẽ có điểm hung.

Trả lời