Khí là gì trong phong thủy?

Khí là gì?

Khí là một khái niệm rất trừu tượng Thuyết duy vật cho rằng khí là nguyên tố cấu thành thế giới bản nguyên. Thuyết duy tâm cho rằng khi là vật phái sinh của tinh thần khách quan. Các nhà hiền triết thì cho rằng khí tồn tại ở mọi nơi, khí tạo nên vạn vật, khí luôn vận động biến hóa.

Trong thuật phong thủy, khí là một khái niệm phổ biến và quan trọng. Khi có sinh khí, từ khí, âm khí, dương khí, thổ khí, địa khí, thừa khí, tụ khi nạp khí, khí mạch, khí màu Khí là nguồn gốc của vạn vật, khí biến hóa vô cùng, khí quyết định họa phúc của con người.

Thuật phong thủy cho rằng thế giới là từ không (chưa thấy khí) đến có (khởi đầu của khí). Khi là bản nguyên (nhất), nó phân hóa thành âm dương (lưỡng nghi), lại phân ra thành năm loại vật chất Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ (ngũ hành); sự thịnh suy tiêu trưởng của những vật chất này đều có quy luật bất biến, và đã có họa phúc, những họa phúc này đều có thể dự đoán được

Nhìn một cách tổng quát, sinh khí là khí của nhất nguyên vận hóa, ở trên trời thì lưu chuyển xung quanh lục hư, ở dưới đất thì sinh ra vạn vật. Dù là âm trạch hay dương trạch đều phải chú ý tháng sinh khí, tránh tử khí

Trả lời